1.  Kedaarnath , Uttrakhand

2.   Kashi  Visnvanath  , Uttar Pradesh

3.   Vaidyanath, Jharkhand

4. Mahakaleshwar , Madya Pradesh

5. Omkareshwar , Madhya Pradesh

6. Nageshwar , Gujrat

7. Somnath , Gujrat

8. Triambkeshwar , Maharastra

9. Grineshwar , maharastra

10. Bhimahankar , Maharastra

11.  Mallikarjunaswamy , Andra pradesh

12.  Rameshwaram , Tamil Naidu

Somanatha temple
Mallikarjuna temple
Rameshwaram temple
Grineshwar temple
Nageshwar temple
kashi vishwanath temple
Vidyanaath temple
Bhimashankar Temple
Kedaarnaath temple

Mahakaleshwar temple