Bajrang Baan


The literal meaning of Bajrang Ban is Arrow of Hanuman Ji. Arrow to destroy hindrances in your path.

Written by Sri Tulsi Das Ji in Avadhi language.

It is a powerful mantra of Hanuman Ji just like Hanuman Chalisa

522601_10150631412981479_571826478_9498464_480249828_n

Shri Bajrang Baan
॥Doha॥
Nishchaya Prema Pratiti Te, Binaya Karai Sanamana।
Tehi Ke Karaja Sakala Shubha, Siddha Karai Hanuman॥
॥Chaupai॥
Jaya Hanumanta Santa Hitakari। Suni Lijai Prabhu Araja Hamari॥
Jan Ke Kaja Vilamba Na Kijai। Atura Dauri Maha Sukha Dijai॥
Jaise Kudi Sindhu Wahi Para। Surasa Badana Paithi Bistara॥
Age Jaya Lankini Roka। Marehu Lata Gai Sura Loka॥
Jaya Vibhishana Ko Sukha Dinha। Sita Nirakhi Parama Pada Linha॥
Baga Ujari Sindhu Maham Bora। Ati Atura Yama Katara Tora॥
Akshaya Kumara Mari Sanhara। Luma Lapeti Lanka Ko Jara॥
Laha Samana Lanka Jari Gai। Jaya Jaya Dhuni Sura Pura Maham Bhai॥
Aba Vilamba Kehi Karana Swami। Kripa Karahun Ura Antaryami॥
Jaya Jaya Lakshmana Prana Ke Data। Atura Hoi Dukha Karahun Nipata॥
Jai Giridhara Jai Jai Sukha Sagara। Sura Samuha Samaratha Bhatanagara॥
Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hathile। Bairihin Maru Bajra Ki Kile॥
Gada Bajra Lai Bairihin Maro। Maharaja Prabhu Dasa Ubaro॥
Omkara Hunkara Mahaprabhu Dhavo। Bajra Gada Hanu Vilamba Na Lavo॥
Om Hrim Hrim Hrim Hanumanta Kapisa। Om Hum Hum Hum Hanu Ari Ura Shisha॥
Satya Hou Hari Shapatha Payake। Ramaduta Dharu Maru Dhaya Ke॥
Jaya Jaya Jaya Hanumanta Agadha। Dukha Pavata Jana Kehi Aparadha॥
Puja Japa Tapa Nema Achara। Nahin Janata Kachhu Dasa Tumhara॥
Vana Upavana Maga Giri Griha Mahin। Tumare Bala Hama Darapata Nahin॥
Paya Paraun Kara Jori Manavon। Yaha Avasara Aba Kehi Goharavon॥
Jaya Anjani Kumara Balavanta। Shankara Suvana Dhira Hanumanta॥
Badana Karala Kala Kula Ghalaka। Rama Sahaya Sada Pratipalaka॥
Bhuta Preta Pishacha Nishachara। Agni Baitala Kala Marimara॥
Inhen Maru Tohi Shapatha Rama Ki। Rakhu Natha Marajada Nama Ki॥
Janakasuta Hari Dasa Kahavo। Taki Shapatha Vilamba Na Lavo॥
Jai Jai Jai Dhuni Hota Akasha। Sumirata Hota Dusaha Dukha Nasha॥
Charana Sharana Kari Jori Manavon। Yahi Avasara Aba Kehi Goharavon॥
Uthu Uthu Chalu Tohin Rama Duhai। Panya Paraun Kara Jori Manai॥
Om Chan Chan Chan Chan Chapala Chalanta। Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta॥
Om Han Han Hanka Deta Kapi Chanchala। Om San San Sahama Parane Khala Dala॥
Apane Jana Ko Turata Ubaro। Sumirata Hoya Ananda Hamaro॥
Yahi Bajrang Baan Jehi Maro। Tahi Kaho Phira Kauna Ubaro॥
Patha Karai Bajrang Baan Ki। Hanumata Raksha Karai Prana Ki॥
Yaha Bajrang Baan Jo Japai। Tehi Te Bhuta Preta Saba Kampe॥
Dhupa Deya Aru Japai Hamesha। Take Tana Nahin Rahe Kalesha॥
॥Doha॥
Prema Pratitin Kapi Bhajai, Sada Dharai Ura Dhyana।
Tehi Ke Karaja Sakala Shubha, Siddha Karai Hanuman॥

listten to Bajrang Baan

5 mukhi

panch mukhi hanuman ji

 

 

 

Yada Yada he Dharmasya


bhagvatgeeta

During the battle of Mahabharta Lord Krishna said this shloka to Arjuna

“Yada Yada Hi Dharmasya Glanirva Bhavathi Bharatha,
Abhyuthanam Adharmaysya Tadatmanam Srijami Aham’.

Whenever there is decay
of righteousness O! Bharatha 
And a rise of unrighteousness
then I manifest Myself 

geeta

Praritranaya Sadhunam Vinashaya Cha Dushkritam
Dharamasansthapnaya Sambhavami Yuge-Yuge.”

for the protection of the good,
for the destruc­tion of the wicked and
for the establishment of righteousness,
I am born in every age. 

Names of Lord ShivaAashutosh  : One Who Fulfills Wishes Instantly

Aja :  Unborn

Akshayaguna : God With Limitless Attributes Anagha  :  Without Any Fault 

Anantadrishti :  Of Infinite Vision 
Augadh : One Who Revels All The Time 
Avyayaprabhu  : Imperishable Lord 
Bhairav :  Lord Of Terror 
Bhalanetra :  One Who Has An Eye In The Forehead 
Bholenath  : Kind Hearted Lord 
Bhooteshwara  : Lord Of Ghosts And Evil Beings 
Bhudeva  : Lord Of The Earth 
Bhutapala :  Protector Of The Ghosts 
Chandrapal :  Master Of The Moon 
Chandraprakash :  One Who Has Moon As A Crest 
Chandershekhar : most beautiful among all Gods
Deva dhi deva :  Lord Of The Lords 
Dhanadeepa  : Lord Of Wealth 
Dhyanadeep : Icon Of Meditation And Concentration 
Dhyutidhara :  Lord Of Brilliance 
Digambara :  Ascetic Without Any Clothes 
Durjaneeya  : Difficult To Be Known 
Durjaya :  Unvanquished 


Gangadhara :  Lord Of River Ganga 
Girijapati :  Consort Of Girija 
Gunagrahin  : Acceptor Of Gunas 
Gurudeva :  Master Of All 
Hara  : Remover Of Sins 
Jagadisha :  Master Of The Universe 
Jaradhishamana :  Redeemer From Afflictions 
Jatin  : One Who Has Matted Hair 
Kailas :  One Who Bestows Peace 
Kailashadhipati :  Lord Of Mount Kailash 
Kailashnath  : Master Of Mount Kailash
Kamalakshana  : Lotus-Eyed Lord
Kantha :  Ever-Radiant
Kapalin  : One Wears A Necklace Of Skulls 
Khatvangin :  One Who Has The Missile Khatvangin In His Hand
Kundalin  : One Who Wears Earrings
Lalataksha : One Who Has An Eye In The Forehead 
Lingadhyaksha :  Lord Of The Lingas 
Lingaraja :  Lord Of The Lingas 
Lokankara : Creator Of The Three Worlds 
Lokapal : One Who Takes Care Of The World 


Mahabuddhi : Extremely Intelligent
Mahadeva : Greatest God 
Mahakala : Lord Of All Times 
Mahamaya  : Of Great Illusions
Mahamrityunjaya  : Great Victor Of Death 
Mahanidhi : Great Storehouse 
Mahashaktimaya : One Who Has Boundless Energies 
Mahayogi : Greatest Of All Gods
Mahesha : Supreme Lord 
Maheshwara : Lord Of Gods
Nagabhushana  : One Who Has Serpents As Ornaments
Nataraja :  King Of The Art Of Dancing 
Nilakantha  : Blue Necked Lord 
Nityasundara :  Ever Beautiful 
Nrityapriya : Lover Of Dance 
Omkara :  Creator Of OM 
Palanhaar  : One Who Protects Everyone
Parameshwara : First Among All Gods 
Paramjyoti  : Greatest Splendour 
Pashupati  : Lord Of All Living Beings 


Pinakin  : One Who Has A Bow In His Hand 
Pranava  : Originator Of The Syllable Of OM 
Priyabhakta :  Favourite Of The Devotees 
Priyadarshana  : Of Loving Vision 
Pushkara :  One Who Gives Nourishment
Pushpalochana  : One Who Has Eyes Like Flowers 
 Ravilochana :  Having Sun As The Eye 
Rudra  : The Terrible
Rudraksha  : One Who Has Eyes Like Rudra 
Sadashiva  : Eternal God 
Sanatana : Eternal Lord 
Sarvacharya :  Preceptor Of All 
Sarvashiva  : Always Pure 
Sarvatapana  : Scorcher Of All 
Sarvayoni  : Source Of Everything 
Sarveshwara  : Lord Of All Gods
Shambhu :  One Who Bestows Prosperity 
Shankara :  One Who Gives Happiness 
Shiva  :  Always Pure 
Shoolin  : One Who Has A Trident 
Shrikantha  : Of Glorious Neck
Shrutiprakasha  : illuminator Of The Vedas
Shuddhavigraha  : One Who Has A Pure Body 
Skandaguru  : Preceptor Of Skanda 
Someshwara  : Lord Of All Gods 
Sukhada  : Bestower Of Happiness 
Suprita  : Well Pleased 
Suragana  : Having Gods As Attendants 
Sureshwara  : Lord Of All Gods 
Swayambhu  : Self-Manifested 
Tejaswani  : One Who Spreads illumination 
Trilochana :  Three-Eyed Lord 
Trilokpati  : Master Of All The Three Worlds 
Tripurari  : Enemy Of Tripura 
Trishoolin  : One Who Has A Trident In His Hands 
Umapati :  Consort Of Uma(parvati) 
Vachaspati  :  Lord Of Speech 
Vajrahasta  : One Who Has A Thunderbolt In His Hands 
Varada  : Granter Of Boons 
Vedakarta  : Originator Of The Vedas 
Veerabhadra  : Supreme Lord Of The Nether World 
Vishalaksha :  Wide-Eyed Lord 
Vishveshwara :  Lord Of The Universe
Vrishavahana :  One Who Has Bull As His Vehicle

Neel Kanth Mahadev

shiv and shakti

Karpuura-Gauram Karunna-Avataaram


MANTRA:

Karpuura-Gauram Karunna-Avataaram
Samsaara-Saaram Bhujage[a-I]ndra-Haaram |
Sadaa-Vasantam Hrdaya-Aravinde
Bhavam Bhavaanii-Sahitam Namaami ||

MEANING:

this prayer to Shiva means oh lord you are ” fair like camphor, the incarnation of compassion; the essence of the world’s existence, Whoes garland is the king of serpents  | always dwell inside my lotus of heart , i bow to Shiva and Shakti together ||”

Meaning of words:

Karpura : Camphor

Gauram: Fair

Karuna : compassion

Avataaram : incarnation

samsaar : the whole world

Saaram: the essence of

Bhujang[ea] : snake

Indra : king

Haraam: garland

Sada : always

Vasantam: dwelling inside

Vasa : dwell

Hrdaya: heart

Aravinde : Lotus

Bhavam Bhavaanii : shiv and Shakti

Sahitam: together

Namaami: i bow

कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ।
सदावसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानीसहितं नमामि ॥

 

Saraswati Chalisa


Doha:

Janak Janani Pad Kamal Raj, Nij Mastak Par Dhaari,
Bandau Maatu Saraswati, Buddhi Bal De Daataari.
Purn Jagat Mein Vyaapt Tav, Mahima Amit Anantu,
Ramsaagar Ke Paap Ko, Maatu Tuhi Ab Hantu.

Chalisa:

Jay Shri Sakal Buddhi Balaraasi, Jay Sarvagya Amar Avinaasi.
Jay Jay Veenaakar Dhaari, Karati Sadaa Suhans Savaari.

Roop Chaturbhujadhaari Maata, Sakal Vishv Andar Vikhyaata.
Jag Mein Paap Buddhi Jab Hoti, Jabahi Dharm Ki Phiki Jyoti.

Tabahi Maatu Le Nij Avataara, Paap Heen Karati Mahi Taara.
Baalmiki Ji The Baham Gyaani, Tav Prasaad Janie Sansaara.

Raamaayan Jo Rache Banaai, Aadi Kavi Ki Padavi Paai.
Kalidaas Jo Bhaye Vikhyaata, Teri Kripaa Drishti Se Maata.

Tulasi Sur Aadi Vidvaana, Bhaye Aur Jo Gyaani Nana.
Tinhahi Na Aur Raheu Avalamba, Keval Kripa Aapaki Amba.

Karahu Kripa Soi Maatu Bhavaani, Dukhit Din Nij Daasahi Jaani.
Putra Karai Aparaadh Bahuta, Tehi Na dharai Chitt Sundar Maata.

Raakhu Laaj Janani Ab Meri, Vinay Karu Bahu Bhaanti Ghaneri.
Mein Anaath Teri Avalamba, Kripa Karau Jay Jay Jagadamba.

Madhu Kaitabh Jo Ati Balavaana, Baahuyuddh Vishnu Te Thaana.
Samar Hajaar Paanch Mein Ghora, Phir Bhi Mukh Unase Nahi Mora.

Maatu Sahaay Bhai Tehi Kaala, Buddhi Viparit Kari Khalahaala.
Tehi Mrityu Bhai Khal Keri, Purvahu Maatu Manorath Meri.

Chand Mund Jo The Vikhyaata, Chhan Mahu Sanhaareu Tehi Maata.
Raktabij Se Samarath Paapi, Sur-Muni Hriday Dhara Sab Kampi.

Kaateu Sir Jim Kadali Khamba, Baar Baar Binavau Jagadamba.
Jag Prasidhdh Jo Shumbh Nishumbha, Chhin Me Badhe Taahi Tu Amba.

Bharat-Maatu Budhi Phereu Jaai, Ramachandra Banvaas Karaai.
Ehi Vidhi Raavan Vadh Tum Kinha, Sur Nar Muni Sab Kahu Sukh Dinha.

Ko Samarath Tav Yash Gun Gaana, Nigam Anaadi Anant Bakhaana.
Vishnu Rudra Aj Sakahi Na Maari, Jinaki Ho Tum Rakshaakaari.

Rakt Dantika Aur Shataakshi, Naam Apaar Hai Daanav Bhakshi.
Durgam Kaaj Dhara Par Kinha, Durga Naam Sakal Jag Linha.

Durg Aadi Harani Tu Maata, Kripa Karahu Jab Jab Sukhadaata.
Nrip Kopit Jo Maaran Chaahei, Kaanan Mein Ghere Mrig Naahei.

Saagar Madhy Pot Ke Bhange, Ati Toofaan Nahi Kou Sange.
Bhoot Pret Baadha Yaa Dukh Mein, Ho Daridra Athava Sankat Mein.

Naam Jape Mangal Sab Koi, Sanshay Isame Karai Na Koi.
Putrahin Jo Aatur Bhaai, Sabei Chhaandi Puje Ehi Maai.

Karai Path Nit Yah Chaalisa, Hoy Putra Sundar Gun Isa.
Dhupaadik Naivedy Chadhavei, Sankat Rahit Avashy Ho Jaavei.

Bhakti Maatu Ki Karei Hamesha, Nikat Na Aavei Taahi Kalesha.
Bandi Path Kare Shat Baara, Bandi Paash Door Ho Saara.

Karahu Kripa Bhavamukti Bhavaani, Mo Kahn Daas Sadaa Nij Jaani.

Doha:

Maata Sooraj Kaanti Tav, Andhakaar Mam Roop,
Dooban Te Raksha Karahu, Paru Na Mein Bhav-Koop.
Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi, Sunahu Sarasvati Maatu,
Adham Ramasaagarahi Tum, Aashray Deu Punaatu.